Sarıca Avukatlık Bürosu, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tarafınıza dair her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerinize yönelik olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata uygun olarak aşağıda detaylandırılmış koşullarda gerçekleştireceği işleme faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek istemektedir.

1. İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Sarıca Avukatlık Bürosu’nun, www.sarica.av.tr (“Site”) internet sitesini ziyaret etmeniz ve Site’de yer alan iletişim formunu kullanmanız halinde işlediği kişisel veriler; isim, soyisim, e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim formunun mesaj bölümünde sağlamayı tercih ettiğiniz kişisel verilerden ibarettir. Bununla birlikte, Site ile etkileşime geçmeniz sebebiyle Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) ve Site’yi nasıl kullandığınızı gösteren diğer cihaz verileriniz de işlenmektedir. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, eğitim geçmişiniz, performans verileri ve görsel-işitsel verilerinizden ibarettir.

2. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Hukuki Sebebi

Sarıca Avukatlık Bürosu ile doğrudan paylaşmanız vesilesiyle ya da Site ile aranızdaki etkileşim vasıtasıyla edinmiş olduğumuz ve yukarıda sınırlı olarak belirtilen kişisel verileriniz aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması ve Sarıca Avukatlık Bürosu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebepleriyle işlenecektir.

3. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Amaçları

Sarıca Avukatlık Bürosu ile doğrudan paylaşmanız vesilesiyle ya da Site ile aranızdaki etkileşim vasıtasıyla edinmiş olduğumuz ve yukarıda sınırlı olarak belirtilen kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir: (i) hukuki danışmanlık hizmeti sağlamak, (ii) internet sitemizde sunduğumuz hizmetleri geliştirmek, (iii) iş başvuru yapılması durumunda işe alım faaliyetlerini yürütmek, (iv) müvekkillerimizle ilişkilerimizi yürütmek.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da sözleşmesel ilişkimizin yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalandığımız, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır.

Kişiler verileriniz, açık rızanıza ve KVKK m.9’da yer alan şartlara tabi olarak, e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden faydalanmakta olduğumuz iletişim şirketleri ile bulut hizmet sağlayıcılarımızın yurt dışındaki veri depolama sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz yalnızca işbu metinde açıklanan amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklanacaktır. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’de sıralanmış ve aşağıda anılmakta olan haklarınızı her zaman oguzhansarica@sarica.av.tr e-posta adresinden Sarıca Avukatlık Bürosu yetkililerine ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

(İşbu aydınlatma metni, 01.01.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.)